English | हिंदी

मार्गों की लम्बाई

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मार्ग

स.क्रं: वर्गीकरण कुल लम्बाई (कि.मी. में)
1 राष्ट्रीय राजमार्ग 7806
2 राज्य राजमार्ग 11060
3 मुख्य जिला मार्ग 20412
4 ग्रामीण मार्ग एवम् अन्य जिला मार्ग 24359
  योग:- 63637